Gjurmues i Vendvarrimeve

Aplikacioni Gjurmuesi i Vendvarrimeve mundëson raportimin e varrezave masive dhe vendeve tjera ku mund të gjenden mbetjet mortore të personave të zhdukur. Informacioni mund të ofrohet në mënyrë anonime, ose mund të përdoren informatat kontaktuese.

Aplikacioni Gjurmuesi i Vendvarrimeve përdoret shumë lehtë.
  1. Fillo duke përzgjedhur nga menuja e lëvizshme poshtë
  2. Kliko në hartë vendin dhe zmadhoje për të përcaktuar vendin sa më saktë që të jetë e mundur
  3. Plotësoni fushat me informacion më poshtë
  4. Shtyp butonin “Dërgo Formën e Vendvarrimit” kur të jeni gati për të parashtruar informacionin
Shënim: Të gjitha fushat janë opsionale dhe mund të lihen të zbrazta.

Nëse doni të na dërgoni listën e Vendvarrimeve (p.sh raport I cili përmbanë më shumë se një Vendvarrimi) ju lutem shtypni këtu ose dërgoni e-mail tek OIC.Support@icmp.int

Informata për Vendvarrimin

Type of location:
Vendvarrimi:
Numri i vlerësuar ipersonave në këtë vendvarrim:   (Nëse nuk dihet, ju lutem lëreni të zbrazët)
Data e vlerësuar e krijimi të këtij; vendvarrimi:

  (Nëse nuk dihet, ju lutem lëreni të zbrazët)
Si e keni marr vesh për këtë vendvarrim?:
A i keni raportuar dikujt tjetër këtë vendvarrim:
Përshkrimi i vendvarrimit:
A keni ndonjë informacion mbi ngjarjen dhe rretahnat të cilat kan shkaktuar zhdukjen ose vdekjen e personave në këtë vend?:
A keni informacion për identitetin/et ose prejardhjen e personave që mund të jenë në këtë vend?
Fotografia e vendndodhjes së varrit:
Përdoruesit të cilët duan që ICMP ti kontaktojë, mund të ofrojnë të dhënat në vazhdim:
ICMP’s mandate is to ensure the cooperation of governments and others in locating and identifying missing persons. In this regard, information provided to this application may be shared with investigative agencies, both national and international. ICMP reserves the right not to disclose information provided to this application if in ICMP’s judgement doing so would threaten the integrity of evidence or crime sites, or until such threats no longer exist.
Emrin:
Numri i telefonit:
E-maili:
Informatat tjera kontaktuese sipas dëshirës:
ICMP do ti trajtojë këto informacione personale si të besueshme.

VERIFIKIMI


Ju lutem identifikohuni:
Shënuesi i vendndodhjes nuk vendoset në të njëjtin vend/territor të përzgjedhur nga lista. Ju lutemi të konsideroni lëvizjen e shënuesit të vendndodhjes në vendin/territorin e zgjedhur. Nëse shënuesi juaj është në të vërtetë i vendosur në vendin/territorin e zgjedhur, ju lutem injoroni këtë mesazh dhe vazhdoni.


Kosova * - Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Njoftim për mbrojtjen e të dhënave
Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni ICMP-në ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.