Qendra e Kërkimit Online e ICMP

Kërkimi

Nëse doni të raportoni personin e zhdukur, ju lutem Klikoni këtu. Do t’ju kërkohet të ofroni të dhënat bazike për personin e zhdukur, rrethanat e zhdukjes dhe nëse ju pajtoheni për ti shkëmbyer këto informata me agjencitë tjera relevante vendore dhe ndërkombëtare. Ju lutem shihni politikat e ICMP për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale për informacione të detajuara se si përpunohen dhe mbrohen të dhënat personale nga ICMP.

Nëse doni të dini për statusin e personit të zhdukur kiko këtu. Do t’ju kërkohet të shënoni emrin dhe mbiemrin e personit të zhdukur. Duke marrë parasysh se njerëzit e ndryshëm mundë të kenë emra të njëjtë ose të ngjashëm, do ju kërkohet të shënoni emrin e babait të personit të zhdukur, nëse e dini. Kjo do të bëjë kërkimin më specifik. Nëse kërkimi juaj nuk prodhon rezultat, ju duhet të shqyrtoni mundësinë që personi I zhdukur të jetë raportuar me emër të ndryshëm ose emir I saj/tij mundë të jetë shkruar gabim.

Nëse doni të ofroni informacione shtesë për personin e zhdukur ju lutem klikoni këtu. Së pari ju duhet të bëni kërkim për personin e zhdukur dhe pastaj të ofroni informacione shtesë. Të afërmit e personave të zhdukur mundë të ndihmojnë në kërkimin e personave të zhdukur tashmë të raportuar tek ICMP, duke ofruar informacione shtesë. Informacionet bazike për personin e zhdukur – emri, përshkrimi fizik dhe të tjera, mundë të ndihmojnë për të gjetur dhe identifikuar personin e zhdukur. Për më tepër kur kemi nisjen e një programi masiv të ADN-së për të identifikuar personat e zhdukur, adresat e anëtarëve të familjes mundë të jenë shumë të vlefshme për ti kërkuar mostrat referente për identifikimin me ADN.Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni ICMP-në ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.