Zona e mbrojtur


Ju lutem hyni

Emri i Përdoruesit:
Fjalëkalimi:
Politikat përdorimit
Duke përdorur këtë funksion të ueb faqes sonë, ju pajtoheni të pranoni kushtet e përdorimit të cekura më poshtë të cilat mundë të ndryshojnë pa paralajmërim dhe për të siguruar se ju do të jeni në dijeni për këto ndryshme ju lutem që kohë pas kohe të shikoni këto Politikat e Kushteve të Përdorimit. Përmbajtja e faqes së këtij funksioni ka për qëllim të përmirësoj punën me rastet e personave të zhdukur të agjencive vendore të cilat i parashtrojnë mostrat gjenetike tek ICMP për analizën e ADN-së. Përmbajtja e kësaj faqeje nuk mundë të përdoret për qëllime tjera. Qasja dhe përdorimi i këtij funksioni nuk mundë të përdoret për qëllime tjera. Qasja në këtë funksion është e mbrojtur me fjalëkalim dhe e kufizuar për përdoruesit të cilët janë autorizuar nga agjencitë e tyre respektive dhe të cilët kanë pranuar fjalëkalimin nga ICMP. Nëse ju përdorni këtë faqe, ju jeni përgjegjës për mirëmbajtjen dhe konfidencialitetin e llogarisë suaj dhe fajlkalimit si dhe të kufizoni qasjen në kompjuterin tuaj. Ju pajtoheni të merrni përgjegjësitë për të gjitha aktivitetet që mundë të ndodhin me llogarinë tuaj.
Shkelja e këtyre kushteve dhe politikave të përdorimit mundë të rezultoi me përgjegjësi civile dhe penale.