Qendra e Kërkimit Online e ICMP

Partnerët

Mandati i ICMP-së është për të siguruar bashkëpunimin e qeverive dhe të tjerëve në gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur nga konfliktet, migrimet, abuzimet e të drejtave të njeriut, fatkeqësitë, krimi dhe shkaqe të tjera. Ai punon me organizatat e shoqërisë civile, si familjet e të zhdukurve, me autoritetet relevante dhe me organizatat që janë të përfshira në përpjekje për llogaridhënje për personat e zhdukur. ICMP shkëmben të dhënat e tij vetëm partnerët në qoftë se ka marrë leje për të bërë këtë nga individët të cilët kanë dhënë këto të dhëna. Ju lutem shikoni informacionin e detajuar mbi mënyrën se si të dhënat personale përpunohen dhe mbrohen nga ICMP.

Kërkimi i Bazës së të Dhënave Përjashtuese të ADN-së

Me përhapjen e përdorimit të ADN-së mjeko-ligjore dhe me rritjen e ndjeshmërisë së teknologjisë, rritet edhe nevoja për Bazën e të dhënave përjashtuese të ADN-së (EDB). Qëllimi i EDB është që të mundësojë identifikimin e profileve të gjeneruara të ADN-së ku burimi i ADN-së është pasojë e kontaminimit të. Kontaminimi mundë të ndodhë në çdo pjesë të zinxhirit të furnizimit të ADN-së mjek-ligjore, duke përfshirë reagensët dhe materialet harxhuese të përdorura nga laboratorët e mjekësisë ligjore të ADN-së, dhe kur pa u vënë re gjatë punës me rastin mundë të devijoj hetimin.

Grupi Punues ENFSI i ADN-së i Komisionit Ndërkombëtarë për Personat e Zhdukur (ICMP), ka bashkërenduar krijimin e dy sistemeve për të përkrahur hetimet e kontaminimit:
  1. Prodhuesit e kërkueshëm’ ADN EDB dhe
  2. një Bazë të dhënash të papastra të ADN-së e cila përmban profilet e para në raste të shumta në laboratorë të ndryshëm, shpesh në kontrollet e procesit, ku burimi është i panjohur, por akoma i panjohur nëse është i lidhur me krimin.
Baza Përjashtuese e Prodhuesve'
Baza e të dhënave përjashtuesve e Prodhuesve’ (MED) do të popullohet me profilet e ADN-së të ofruara nga prodhuesit e përfshirë në zinxhirin relevant furnizues, pjesë e marrëveshjeve në mes tyre dhe ICMP-së si kujdestar i të dhënave. Kompanitë mundë të lejojnë nivele të ndryshme të shkëmbimit të informacioneve në rast se zbulohet përputhja. Përdoruesit fundor do të njoftohen në rast të përputhjes, përfshirë edhe të gjithë profilin i cili është përputhur, laboratori ose prodhuesi i cili e ka ngarkuar profilin në bazën e të dhënave dhe informatat kontaktuese për shkëmbim të mëtutjeshëm të sigurisë së cilësisë.

Prodhuesit’ e interesuar për të marrë pjesë në MED mundë të kërkojnë këtu

Baza e të dhënave Përjashtuese të Kontaminuara
Baza e të Dhënave Përjashtuese të Kontaminuara (UCED) do të popullohet me profilet e ADN-së të ofruara nga laboratorët mjekoligjore të ADN-së kur dihet se profilet janë të kontaminuar dhe konsiderohet se burjonë nga kontaminuesit e pranishëm në reagjentët ose pajisjet të cilat mundë të gjenden edhe në laboratorët tjera. Si shembull i mostrës së ADN-së i përshtatshëm për tu radhitur në Bazën etë Dhënave Përjashtuese të Kontaminuara, do të ishte profili i përsëritur në kontrollet negative dhe i cili nuk mund të eliminohet nga eliminimi me numërim në bazën e të dhënave ose nga hetimet tjera ose rrethanat t cilat përjashtojnë futjen aksidentale të kontaminuesit nga laboratori gjatë testimit.

Përfaqësuesit e regjistruar dhe të aprovuar të laboratorëve mjekoligjore të ADN-së mundë të kërkojnë EDB të ADN-së kundrejt profileve të tyre të kontestuar të ADN-së, për të hetuar nëse këto profile burojnë nga kontaminimi reagjentëve ose zinxhirit të materialeve shpenzuese. Kërkesa për regjistrim do të vlerësohet nga Komiteti Mbikëqyrës i ENFSI EDB, zakonisht brenda disa ditësh.

Për të kërkuar rreth parashtrimit të profileve të kontaminuara pa burim dhe përfshirjen e tyre në UCED, klikoni këtu.

Rregullat e përputhjes të cilat përdoren për përputhjen me aplikacionin e EDB janë si në vijim:
iDMS (Sistemi i Menaxhimit të të dhëanve Identifikuese)

Sistemi i Menaxhimit të dhëanve Identifikuese (iDMS) është një web aplikacion i llojit client-server i cili ruhet në një në distancë dhe i cili i shpërndahet shfrytëzuesve përmes internetit përmes një broauzeri të sigurte pavarsishtë se ku gjenden ata. iDMS mundëson shkëmbim të qëndrueshëm dhe dinamik të dhënave për përdoruesit. Mbajtja e një serveri të centralizuar menaxhues në një lokacion të vetëm, përmirëson efikasitetin dhe potencialin produktiv. Në të njëjtën kohë ofron edhe qasje të sigurt në bazën e të dhënave pavarsisht nga vendi, rrit ndërveprimin në mes të vendimmarrësve të cilët punojnë në çështjen e personave të zhdukur.

iDMS përfshinë cilësimet e sigurisë; gjithashtu mundëson rregullimet dhe mirëmbajtjen e aplikacionit duke rreflektuar sfidat e ndryshme në vende të ndryshme duke zgjeruar bazën e të dhënave në pajisje mobile, përfshirë telefonat dhe tabletët të cilët kan qasje në internet. Marrë parasyshë se operacionet identifikuese, posaçërishtë Idenftifikimi i Viktimave të Fatkeqsive (DVI), ndërmerren në vende të largëta, përdorimi i bazës së të dhënave me fuqi kërkuese të iDMS rrit efikasitetitn dhe kapacitetin e puntorëve në terren. Lexo më shumë.


Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem shikoni Politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.