ICMP-ov Online centar za upite

Partneri

Mandat ICMP-a je da osigura saradnju vlasti i ostalih u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih usljed sukoba, migracija, kršenja ljudskih prava, katastrofa, krivičnih djela i drugih uzroka. ICMP sarađuje sa organizacijama civilnog društva kao što su porodice nestalih, sa relevantnim organima vlasti i sa organizacijama koje su uključene u napore na pronalaženju i identifikaciji nestalih osoba. ICMP razmijenjuje podatke sa partnerima samo ukoliko je za to dobio dozvolu od pojedinaca koji su dostavili te podatke. Molimo pogledajte ICMP-ovu politiku o obradi i zaštiti ličnih podataka za detaljnije informacije o tome kako ICMP obrađuje i štiti lične podatke.

Upit o DNK bazi podataka za eliminiranje (DNA Exclusion Database)

Sa širokom primjenom forenzičke DNK analize kao potpore krivičnim istragama te kako tehnologija postaje sve više osjetljiva, potreba za DNK bazama podataka za eliminiranje(EDB) je od kritične važnosti. Svrha baza podataka za eliminiranje jeste da se omogući identifikacija DNK profila generiranih gdje je izvor DNK kao posljedica nenamjernog onečišćenja. Onečišćenje se može dogoditi tokom bilo kojeg dijela u lancu forenzičke analize DNK, uključujući reagense i potrošni materijal koji koriste forenzičke DNK laboratorije, i kada je neotkriveno tokom rada na slučajevima, može istrage odvesti u pogrešnom pravcu.

Radna grupa za DNK Evropske mreže forenzičkih instituta (ENFSI), sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP), je koordinirala uspostavu dva sistema kao potporu istragama onečišćenja:
  1. Pretraživu bazu podataka za eliminiranje DNK profila od proizvođača (Manufacturers' DNA EDB)
  2. DNK bazu podataka neidentifikovanih onečišćivaća (Unsourced Contaminant DNA Database) koja sadrži profile uočene u više navrata u različitim laboratorijama, često u kontrolama procesa, gdje je izvor nepoznat, ali se zna da je povezan sa krivičnim djelom.
Baza podataka za eliminiranje DNK profila od proizvođača (Manufacturers' Exclusion Database) (MED)
U bazu podataka za eliminiranje DNK profila od proizvođača (Manufacturers' Exclusion Database) bit će uneseni profili DNK koje dostave prozivođači uključeni u relevantne lance opskrbe, što podliježe posebnim sporazumima između proizvođača i ICMP-a kao skrbnika podataka. Kompanije mogu odobriti različite nivoe razmjene informacija u slučaju da se otkrije podudaranje. Krajnji korisnici će biti obaviješteni u slučaju podudaranja, i mogu, po izboru davaoca profila u bazi podataka, primiti i dodatne informacije koje se odnose na ovo podudaranje, uključujući i cijeli profil za koji je pronađena podudarnost, laboratoriju ili proizvođača koji je izvršio učitavanje profila u bazu podataka, te kontakt informacije za daljnju razmjenu u pogledu osiguranja kvalitete.

Proizvođači koji su zainteresirani za učestovanje u ovoj bazi podataka (MED) mogu podnijeti upit ovdje

Baza podataka za eliminiranje neidentifikovanih onečišćivaća (Unsourced Exclusion Database) (UCED)
U bazu podataka za eliminiranje neidentifikovanih onečišćivaća bit će uneseni profili DNK dostavljeni od strane forenzičkih DNK laboratorija kada se za profile zna da su onečišćivaći i smatra se da potiču od onečišćivaća prisutnih u reagensima ili priboru koji se također mogu naći u drugim forenzičkim laboratorijama. Primjer profila DNK koji bi bio odgovarajući za bazu podataka neidentifikovanih onečišćivaća bi bio profil koji se učestalo primjećuje u negativnim kontrolama, i koji se ne može razjasniti putem baza podataka za eliminiranje internog osoblja, ili u drugim istragama ili okolnostima koje isključuju slučajno unošenje onečišćivaća od strane laboratorije tokom analize.

Registrirani i odobreni predstavnici forenzičkih DNK laboratorija mogu pretraživati baza podataka za eliminiranje u vezi sa vlastitim upitnim profilima DNK kako bi istražili da li ti profili mogu poticati iz onečišćenja u reagensu ili lancu opskrbe potrošnim materijalom. Zahtjeve za registraciju će procjenjivati Nadzorni odbor za baze podataka za eliminiranje Evropske mreže forenzičkih instituta (ENFSI), obično u roku od nekoliko dana.

Za upite o podnošenju profila neidentifikovanih onečišćivaća za njihovo uključivanje u UCED (baza podataka za eliminiranje neidentifikovanih onečišćivaća), kliknite ovdje.

Pravila poklapanja koja se koriste za aplikaciju za poklapanje u EDB (baza podataka za eliminiranje) su sljedeća:
iDMS Identifikacijski sitem upravljanja podacima (Identification Data Management System)

Identifikacijski sistem upravljanja podacima (iDMS) je klijent-server web aplikacija čiji je domaćin na udaljenom serveru i koja se korisnicima isporučuje putem interneta preko sigurnog sučelja preglednika bez obzira na njihovu geografsku lokaciju. iDMS omogućuje dinamičnu i doslijednu razmjenu podataka među korisnicima. Smještanje centralizovanog servera za upravljanje bazom podataka na jednoj lokaciji unapređuje efikasnost i produktivni potencijal. Istovremeno, pružanje sigurnog pristupa ovoj bazi podataka, bez obzira na lokaciju, povećava interoperabilnost među svim akterima koji rade na pitanjima nestalih osoba.

iDMS uključuje napredne sigurnosne značajke; također omogućuje prilagodbu i održavanje aplikacije odražavajući različite izazove u različitim zemljama, te pruža mobilnost proširivanjem pristupa bazi podataka na mobilne uređaje, uključujući telefone i tablete, sa internet povezivošću. Budući se mnoge operacije identifikacije, posebice identifikacije žrtava nesreća (DVI), dešavaju na udaljenim lokacijama, razvijanje baze podataka sa iDMS snagom pretraživanja unapređuje učinkovitost i kapacitete radnika na terenu. Pročitajte više.


Lični podaci će se smatrati povjerljivim i koristit će se samo u svrhe za koje su dati. Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte ICMP ili pogledajte ICMP-ovu politiku o zaštiti podataka.